صادر کننده نمونه در چند سال متوالی

شرکت تولیدی بازرگانی پارس محزون توانسته است چندین سال صادرکننده نمونه استان باشد